INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:

Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz NIP: 782-101-61-64
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z administratorem/osobą upoważnioną za pośrednictwem adresu email: biuro@ekoprodet.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez „Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz” w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  • w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  • marketingu produktów lub usług własnych,
  • organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  • dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w bazie danych Administratora
  • przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach cennika, o zmianie nazwy , adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail).
   Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce polityka prywatności.
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
   Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez  Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  • przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym ostatni raz Pan/Pani kontaktowała się w sprawie jej zawarcia,
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych/osobą upoważnioną w Firmie (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt w siedzibie lub na adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe):

partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, urzędy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Podanie przez Panią/Pana Danych jest dobrowolne jednakże stanowi warunek ewentualnego zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych możemy odmówić zwarcia umowy lub świadczenia usługi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).