Jesteśmy firmą, która wykonuje audyty energetyczne różnego rodzaju budynków: mieszkalnych, firmowych, szpitalnych, użyteczności publicznej, na terenie całego kraju. To rodzaj ekspertyzy, która pozwala ocenić, ile w danym obiekcie zużywa się na co dzień energii. Audyt energetyczny budynku można wykonać kompleksowo lub na przykładzie wybranych zagadnień. Dotyczyć to może np. tylko takich obszarów, jak ogrzewanie, oświetlenie, chłodzenie itp.

Jakie działania obejmuje audyt energetyczny budynku? Ekspertyza obejmuje:

 • przygotowanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku,
 • wykonanie oceny stanu technicznego budynku, która ma na celu wskazanie odpowiednich usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • zrobienie wykazu usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • dokonanie wyboru usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania algorytmu, który pozwoli wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, uwzględniającego wszelkie koszty według sporządzonych kosztorysów,
 • opracowanie opisu technicznego przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dokonanie oceny ekonomicznej wybranego wariantu.

Komu potrzebny jest audyt energetyczny? W pierwszej kolejności właścicielowi budynku (inwestorowi), który na jego podstawie podejmie decyzję o tym, czy termomodernizacja jest celowa. Wymagać go będzie również bank udzielający kredyt jako dowodu, że inwestycja ta będzie efektywna i zwróci się. Audyt potrzebny będzie również dla Banku Gospodarstwa Krajowego jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej.

 

Konkretne rozwiązania energooszczędne

Dzięki audytowi energetycznemu budynku możliwe jest dokładne sprawdzenie, jak funkcjonują źródła ciepła oraz instalacje grzewcze w kontrolowanym obiekcie. Przeprowadzenie ekspertyzy polega na:

 • określeniu wysokości kosztów ogrzewania,
 • obliczeniu zużycia ciepła w sezonie grzewczym,
 • ocenie stanu technicznego budynku,
 • ocenie stanu technicznego wszystkich urządzeń i instalacji,
 • określeniu przyczyn zbyt dużego zużycia energii – np. nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji,
 • weryfikacji wszystkich zebranych parametrów ze stanem rzeczywistym.

Wykonanie audytu energetycznego budynku ma na celu przede wszystkim wskazanie i zrealizowanie prac remontowych, które mogą pomóc w realnym zaoszczędzeniu wydatków przeznaczonych na ogrzewanie budynku. Może to być np.:

 • naprawa nieszczelnego dachu,
 • ocieplenie ścian, podłóg na gruncie,
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • usprawnienie systemu wentylacji,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła,
 • modernizacja lub naprawa niesprawnej instalacji grzewczej,
 • montaż urządzeń, które wykorzystują energie ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itd.

Po wyszczególnieniu konkretnych prac modernizacyjnych ustala się ich kosztorys oraz harmonogram.

 

Dofinansowanie na prace termomodernizacyjne

Jeśli zostaną już wybrane konkretne prace termomodernizacyjne, można starać się o dofinansowanie z budżetu państwa. Jest to tzw. premia termomodernizacyjna, która może wynieść nawet kilkadziesiąt procent wartości inwestycji. Stosowne dokumenty składa się do banku. O premię termomodernizacyjną można wnioskować w przypadku:

 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym – np. domów dziecka, domów opieki społecznej, internatów, burs, domów studencki, domów dla osób bezdomnych itd.,
 • budynków użyteczności publicznej, które wykorzystywane są przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące ich własność,
 • lokalnych źródeł ciepła lub węzłów cieplnych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych o mocy do 11,6MW.

Znaczne zmniejszenie, w wyniku planowanej modernizacji, rocznego zapotrzebowania na energię to warunek konieczny, jaki musi spełnić osoba (inwestor) ubiegająca się o przyznanie premii termomodernizacyjnej. To ograniczenie powinno wynosić:

 • 10% – jeśli modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,
 • 15% – w przypadku, gdy po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
 • 25% – w pozostałych budynkach.

Premia termomodernizacyjna, która wypłacana jest z budżetu państwa wynosi:

 • nie więcej niż 20 % wykorzystanego kredytu,
 • nie więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,
 • nie więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Audyt energetyczny budynku wystarczy wykonać raz. Tym właśnie różni się on od świadectwa energetycznego, które należy powtarzać co 10 lat. Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i klimatyzacji – to największe zalety, jakie daje tego typu ekspertyza. Jeśli są Państwo zainteresowanie profesjonalnie wykonanym audytem energetycznym budynku, to zapraszamy do kontaktu!