Pytania i odpowiedzi

W miarę nadsyłania pytań przez Państwa dział będzie rozbudowywany.

 • 1. Co to jest audyt energetyczny?

  Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną mającą na celu wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W opracowaniu przedstawiony jest zakres, parametry ekonomiczne i techniczne wynikające z analizy potencjalnych możliwości oszczędności energii i nakładów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Audyt energetyczny przedstawia także założenia do projektu budowlanego.

 • 2. W jakim celu wykonuje się audyt energetyczny?

  Aby wskazać optymalny pod względem ekonomicznym wariant termomodernizacji obiektu. Jest podstawą do projektu budowlanego, wskazując sposoby realizacji usprawnień.

 • 3. Gdzie wymagany jest audyt energetyczny?

  Audyt energetyczny wymagany jest przy korzystaniu z premii termomodernizacyjnej przyznawanej przez BGK, przy przedsięwzięciach termomodernizacyjnych z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niezbędny jest także przy funduszach zagranicznych (np. „Fundusz Norweski”) oraz środkach z Unii Europejskiej.

 • 4. Jak jest różnica pomiędzy audytem energetycznym i certyfikatem energetycznym?
  Cecha opracowania Audyt energetyczny Świadectwo energetyczne
  1. Cel opracowania Przygotowanie
  do termomodernizacji
  Ocena budynku
  w stanie istniejącym
  2. Główne elementy opracowania Wskazanie metod technicznych i szczegółowa analiza kosztu wprowadzenia zmian (termomodernizacji) Ocena jakości elementów technicznych oraz jakości
  i kosztów eksploatacji
  3. Rola finansowa opracowania Uzasadnienie uzyskania pomocy finansowej
  państwa (premii termomodernizacyjnej)
  lub innych podmiotów wspierających (Unia Europejska, WFOŚ, NFOŚ)
  Uzasadnienie wartości rynkowej budynku
  i wysokości czynszu
  4. Częstotliwość wykonania Jednorazowo przed rozpoczęciem termomodernizacji Wielokrotnie w ustalonych przepisami terminach
  5. Czego dotyczy Budynki, źródła ciepła,
  sieci ciepłownicze.
  Budynki
 • 5. Co to jest świadectwo energetyczne?

  Jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji oraz oświetlenia. Na tej podstawie przyporządkowuje budynek do danej klasy energetycznej.

 • 6. Od kiedy obowiązują świadectwa energetyczne i dla jakich budynków będą wymagane?

  Od stycznia 2009 roku, są wymagane dla lokali/budynków będących przedmiotem sprzedaży lub wynajmu z wyłączeniem poniższych:

  1. podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  3. przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  4. mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  5. wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 ;
  6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok).
 • 7. Jestem zarządcą. Czy budynek przeze mnie administrowany (oddany już do użytkowania) musi posiadać świadectwo?

  Posiadanie świadectwa dla budynku nie jest obligatoryjne. Wyjątkiem są budynki zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, właściciel lub zarządca zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

 • 8. Kiedy weszła w życie "nowa" ustawa Termomodernizacyjna?

  18 marca 2009 roku. Do tej daty przyjmowane były wnioski wg „starych” zasad.