Od 1 października 2016 r. obowiązywać będą nowe przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Implementuje ona zapisy dyrektywy 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej – zastąpią one obecne regulacje w obszarze efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkową rzeczą stał się audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Dotyczy on jednak tylko dużych podmiotów (szacuje się, że takich zakładów w Polsce jest ok. 6 tysięcy) i przeprowadzany być ma raz na 4 lata. Obowiązek ten podyktowany jest także Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.

Duże podmioty to te, które zgodnie z ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych (licząc dla każdego roku osobno) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób – średnioroczne zatrudnienie dokonuje się na pełne etaty i nie dotyczy pracowników przebywających m.in. na urlopach macierzyńskich, ojcowskich itd. czy zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy bądź większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Jeśli więc spełniają któryś z wyżej wymienionych warunków, to są zobligowane do przeprowadzenia tego typu ekspertyzy, a o wynikach audytu energetycznego przedsiębiorstwa i o szacowanych potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z proponowanych przedsięwzięć, należy obowiązkowo poinformować Prezesa Urzędu regulacji Energetyki. Każdy zobligowany do tego przedsiębiorca ma na to nieprzekraczalny termin do 1 października 2017 roku. Jeśli tego nie dopilnuje, wówczas grozi mu kara, która wynosi nie więcej niż 5 procent przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Z obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa zwolnione są tylko te podmioty, które zdążyły wcześniej wdrożyć i certyfikować system zarządzania energią (norma ISO 50001, którą także możemy u Państwa wdrożyć) lub system EMAS, jeśli w jego ramach przeprowadzony został również audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

 

Niezależna grupa audytorów

W jakim celu przeprowadzana będzie tego typu ekspertyza? Dzięki audytowi energetycznemu przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Praca audytorów polega na opisie stanu faktycznego badanego zakładu, łącznie z analizą efektywności użytkowania energii.

Zgodnie z ustawą audyty muszą opierać się na następujących wytycznych:

  • zostać przeprowadzone na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych w zakresie zużycia energii oraz – w przypadku energii elektrycznej – zapotrzebowania na moc,
  • zawierać dokładny przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych i w transporcie, które odpowiadają łącznie za co najmniej 90 procent całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,
  • w miarę możliwości powinien zwierać analizę kosztów cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie tylko dane związane z okresowym zwrotem nakładów, czyli aby uwzględnić oszczędność energii w dłuższym okresie czasu, a także stopy dyskonta i wartości rezydualne inwestycji długoterminowych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być wykonany przez podmiot niezależny, czyli:

  • grupę zewnętrznych ekspertów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe,
  • grupę ekspertów audytowanego przedsiębiorcy – tu jednak musi być spełniony warunek, że nie są oni bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność przedsiębiorcy.

 

Propozycje rozwiązań oszczędnościowych

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie propozycji rozwiązań oszczędnościowych i pomoc w ocenie inwestycji pod kątem ich opłacalności. Zawiera także szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu. Znaleźć w nim będzie można także informacje na temat możliwych do uzyskania środków finansowych na realizację zadań remontowych. Decyzja o tym, czy właściciel przedsiębiorstwa zdecyduje się na zaproponowane działania modernizacyjne zależy już tylko od niego. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być jednak zrealizowany do 1 października 2017 r. Dane z tej ekspertyzy trzeba przechowywać do ewentualnych celów kontrolnych przez okres 5 lat.

Jeśli w Państwa przedsiębiorstwie obligatoryjny jest audyt energetyczny zapraszamy do współpracy. Cena i czas wykonania profesjonalnej i niezależnej ekspertyzy ustalany indywidualnie z każdym klientem. Podyktowane jest to w głównej mierze specyfiką działalności audytowanego przedsiębiorstwa. W razie wszelkich pytań służmy Państwo pomocą.