Od początku lipca do końca października można składać wnioski o dofinansowanie termomodernizacji. Beneficjentem mogą być wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 821 326 774 PLN. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż wnioski mogą składać pomioty znajdujące się tylko na obszarach wskazanych w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych). Maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE to nie więcej niż 75% choć w praktyce mniej.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynikający ze schematu dot. warunków finansowania nie przekracza 75%, w tym maksymalne dofinansowanie bezzwrotne (łącznie dotacja oraz premia inwestycyjna) może wynieść maksymalnie do 45% kosztów kwalifikowanych (po spełnieniu warunków związanych z uzyskaną oszczędnością energii oraz klasą energetyczną budynku).

W zakresie dofinansowania bezzwrotnego, beneficjentowi przysługuje dotacja maksymalnie do 25% (uzależniona od zmniejszenia zużycia energii) oraz dodatkowo tzw. premia inwestycyjna w formie częściowego umorzenia udzielonej pożyczki. Wysokość tego umorzenia jest uzależniona od standardu energetycznego i maksymalnie może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych.

Podstawą oszacowania maksymalnego przysługującego dofinansowania bezzwrotnego są dane zawarte w audycie energetycznym (stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie), którego wyniki powinny wskazać zarówno planowaną oszczędność energii, jak również docelowy standard energetyczny, do którego termomodernizacja ma doprowadzić. Oszacowane maksymalne dofinansowanie bezzwrotne determinuje wysokość dofinansowania w formie pożyczki, które mieści się w przedziale od 30% do 60% i wyznaczane jest zgodnie ze wzorem:

pożyczka = 75% * kosztów kwalifikowanych – (dotacja + premia inwestycyjna)

Należy podkreślić, że wyznaczone zgodnie z powyższą metodyką wysokość dofinansowania należy dodatkowo zweryfikować i skonfrontować z przepisami pomocy publicznej oraz metodyką wyliczania luki finansowej zawartymi w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu POIS/1.3.2/1/2016 pn. Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.2.

Obszary objęte obszarem ZIT Wielkopolsce to:

Miasto Poznań, Powiat Poznański, miasta i gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne oraz Miasto Kalisz i Ostrów Wielkopolski wraz z sąsiadującymi gminami (lista w linku nr 2).

http://www.aglomeracja.poznan.pl/aglomeracja/public/aglomeracja/pages.html?id=29854&instance=1144&parent=0&lang=pl

http://sako-info.pl/strategia-zit-ako/

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy kompleksową ofertę związaną z konkursem, która obejmuje:

1. Przygotowanie projektu – dokumentacja techniczna – możemy wykonać pełnobranżowy projekt techniczny od stadium koncepcji, do stadium projektu przetargowego, wraz z procesem formalno – prawnym. Możemy reprezentować inwestora w procesie uzyskania decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego. Przygotowujemy mapy, księgi, wypisy, wyrysy, uzgodnienia ZUD, procedury geodezyjne, inwentaryzacje, ekspertyzy, odstępstwa, symulacje oddymiania, badania geotechniczne, archeologiczne, stratygraficzne oraz naturalnie audyt energetyczny.

2. Przygotowanie projektu – dokumentacja aplikacyjna – możemy opracować kompletną dokumentację w zakresie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, analizy finansowej, procedury Natura 2000.

3. Zarządzanie projektem – w zakresie rozliczania postępu rzeczowego i finansowego, sporządzanie wniosków o płatność, rekrutowanie pracowników, zawieranie kontraktów i umów w ramach projektu, (procedury PZP), przygotowanie SIWZów, STWiORBów, prowadzenie przetargów, ogłoszenia DUEE, odwołania KIO. (księgowość i płace preferujemy pozostawiać w zakresie Inwestora).

4. Prowadzenie nadzoru budowlanego – nadzór inwestorski pełnobranżowy, nadzór autorski pełnobranżowy, nadzory specjalistyczne – geotechniczny, archeologiczny, konserwatorski, bhp, p-poż itp.

5. Inwestorstwo zastępcze – prowadzenie kontraktów w ramach projektu, roboty budowlane, usługi i dostawy – prowadzenie rad budowy, koordynacja nadzoru, rozliczanie wykonawców i podwykonawców, raportowanie postępu rzeczowego, aneksy do umów, protokoły konieczności, odbiory, protokoły odbiorów, procedury administracyjne w tym także pozwolenie na użytkowanie.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 506145839 lub mejlowego: kuba@ekoprodet.pl

Link do konkursu:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/